ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ทุน  รายละเอียดตามลิงค์เว็ปไซต์แนบท้ายนี้

http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2019//fileStorage/pdf/announce.pdf

บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2019//themes/patana/
  หรือ
http://stscholar.nstda.or.th/scholar19

กำหนดรับสมัครเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2562