การตรวจเยี่ยมนักเรียนศึกษาในสมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษา ณ เมืองซูริค และเมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส และในโอกาสเดียวกันได้เข้าร่วมงาน Thai Festival 2019 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่เมืองซูริคได้พบกับนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก ซึ่งศึกษาด้าน Chemistry และ Environmental Protection Technology ณ สถาบัน ETHZ Zurich จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายชาลุภัศ จินดาคุณ กับ น.ส. วรนันท์ เนตรเกื้อกูล และนักเรียนทุนรัฐบาล พสวท. ระดับปริญญาเอก ซึ่งศึกษาด้าน Biology 1 ราย คือ น.ส. รัชรา กาละวงศ์ ที่มหาวิทยาลัยซูริค

ETH Zurich ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1855 โดยเป็นแหล่งรวบรวมนักวิจัยจากทั่วโลก และเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยมีนักเรียนมากกว่า 15,000 คนจาก 80 ประเทศ และมีอาจารย์มากกว่า 400 คน ในการสอนสาขาต่าง ๆ ทั้ง Engineering, Architecture, Mathmatics, Natural Sciences, System-Oriented Sciences และ Management and Social Sciences และได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มีศิษย์เก่ามากถึง 21 คนที่ได้รับรางวัล Nobel ในสาขาต่าง ๆ จึงถือได้ว่า ETH มีความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

University of Zurich เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการเรียนการสอนที่หลากหลายมากที่สุด โดยจะมีนักเรียนประมาณ 24,000 คนในทุก ๆ ปี มีการเรียนการสอนในคณะต่าง ๆ คือ Theology, Law, Economics – Business Administration and Information Technology, Medicine, Vetsuisse, Arts, Science

  

ภาพซ้าย นักเรียนที่ศึกษา ณ เมือง Zurich ภาพขวา นักเรียนที่ศึกษา ณ เมือง Basel

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่เมืองบาเซิลได้พบกับนายณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี นักเรียนทุนรัฐบาล พสวท. ระดับปริญญาเอก ซึ่งศึกษาด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยบาเซิล และ น.ส. กัญญ์ชลา กีรติรวี ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีที่มหาวิทยาลัยบาเซิลเช่นกัน

University of Basel ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของประชาชนในท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2003 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และเป็นศูนย์กลางที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจของการสอน การเรียนรู้และการทำวิจัยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองแห่งประวิติศาสตร์อันเก่าแก่

ทั้งนี้ ในการเดินทางไปพบนักเรียนทุนรัฐบาลทั้ง 2 เมืองนี้ สนร. ได้พูดคุยและติดตามเรื่องการเรียน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบัน โดยแนะนำให้นักเรียนวางแผนการทำวิจัยให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษา

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562  อทศ. ได้เข้าร่วมงาน Thai Festival 2019 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ตามวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ประเทศ และวัฒนธรรมไทยในมิติต่างๆ ทั้งการแสดง อาหารและสินค้า ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวสวิส และชาวไทยจำนวนมาก โดยมีสมาคมนักเรียนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์        (ส.น.ท.ส.) ได้เข้าร่วมออกร้านในงานดังกล่าวด้วย

  

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2562