ข่าวทุนการศึกษาจากสถานทูตฝรั่งเศส

Campus France Thailand ประกาศข่าวทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส “ระดับปริญญาโท” ใน “มหาวิทยาลัยของรัฐบาล” สาขากฎหมายมหาชน / การเมืองการปกครอง / การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2019

ผู้ได้รับทุนจะมีสถานภาพเป็น “นักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (BGF)”  มีสิทธิประโยชน์ ต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศ 1 ใบ
2. ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%
3. สิทธิและสวัสดิการพิเศษต่างๆ อาทิ ประกันสุขภาพ การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ
4. มีหน่วยงานดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุนรัฐบาลโดยเฉพาะ

เงื่อนไขผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 34 ปี ในวันที่สมัคร
3. ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศสแล้ว
4. หลักสูตรที่เรียนตามสาขาดังที่ระบุไว้ข้างต้น

การสมัคร
ผู้สมัครนำส่งเอกสารตามรายการท้ายนี้ มายังอีเมล bangkok@campusfrance.org
– CV/Resume ประวัติส่วนตัว
– Letter of Motivation จดหมายระบุเหตุผลและเป้าหมายในการศึกษา
– Transcript ใบรายงานผลการศึกษา
– Enrollment Attestation หลักฐานแสดงการตอบรับจากทางสถาบัน

กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ก.ค. 62 และประกาศผลวันที่ 26 ก.ค. 62
————————–

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ความสามารถ ทักษะ ผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียน
3. การระบุเหตุผลและเป้าหมาย

*ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – Campus France Thailand
bangkok@campusfrance.org
02 627 2160
Inbox Message

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2562