การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2562  ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2562

2.นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2562

สมาพันธรัฐสวิส
นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์ /สกอ.  จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2562

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2562