ประกาศเรื่องเช็คของ สนร. ฝรั่งเศส

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง   เช็คของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ณ  วันที่ 30  เมษายน 2562  ปรากฏว่ามีรายการเช็คที่ผู้รับเงินรับไปแล้วยังไม่ได้นำไปเบิกเงินจากธนาคาร  โดยมีระยะเวลานานเกิน  10  ปี ดังนี้

1. เช็คเลขที่ 4628916  ออกเช็คเมื่อวันที่  19 กรกฎาคม 2550 ให้แก่สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 64.11 ยูโร

2. เช็คเลขที่ 4628920  ออกเช็คเมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2550 ให้แก่สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 60.71 ยูโร

ซึ่งเช็คดังกล่าวไม่สามารถนำไปเบิกเงินจากธนาคารได้  ดังนั้น ขอให้ผู้ถือเช็คตามเลขที่เช็คดังกล่าว  นำเช็คมาติดต่อที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อดำเนินการขอเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้  ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   13  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส