โครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer (NBI YES) สำหรับนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI)  เป็นมูลนิธิไม่แสวงกำไรและมุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างภาวะการนำ ภาวะการบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้แก่ผู้บริหารและเยาวชนในหลักสูตรต่างๆ

สถาบันฯ ได้จัดโครงการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในชื่อโครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer (NBI YES) Programme เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยน เสริมสร้างวิสัยทัศน์ของตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

โครงการ NBI YES จะจัดการอบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2562 ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากร อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีค่าลงทะเบียนท่านละ 9,900 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาบางส่วนให้กับผู้มีความจำเป็นและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร สามารถดูได้ที่ http://nbi.in.th/nbi-yes/ หรือติดต่อ info@nbi.in.th

หมายเลขโทรศัพท์  02-711-7474 หรือ 091-742-2095

ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2562