สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ดังรายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาในปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://oag.job.thai.com/
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562
ผู้ที่สนใจ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์: https://oag.job.thai.com/ 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2562