การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฝาก บ.ปูนซิเมนต์ไทย ณ สถาบัน HEC Paris

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฝากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ศึกษา ณ สถาบัน Hautes Etudes commerciales de Paris (HEC Paris)

อทศ. ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบ Mr. Andrea Masini, Associate Dean และ Mrs. Jeanne Destombe marketing & Recruitment Manager โดยนาง Jeanne Destombe  เป็นผู้นำคณะฯ เยี่ยมชมสถาบันฯ และอธิบายถึงหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯ หลังจากนั้น อทศ. ณ กรุงปารีสได้ร่วมประชุมกับนักเรียนทุนฝากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตร MBA ณ สถาบันฯ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้สอบถามความเป็นอยู่และการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ตามหลักสูตรของสถาบันฯ

สถาบันธุรกิจชั้นสูง ก่อตั้งปี ค.ศ.1881 เปิดสอนหลักสูตร MBA หลักสูตร 16 เดือน สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยรับผู้ที่มีประสบการณ์ทางการทำงานอย่างน้อย 2 ปี และผ่านการทดสอบ GMAT รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม Executive Education ฝึกอบรมผู้บริหารและผู้จัดการบริษัทจากทั่วโลก แต่ละปีมีผู้ฝึกอบรมประมาณ 8 000 ราย เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ เช่น Strategy negociation – gouvernance, Leadership – Change management, Digital Transformation, Entrepreneurship, Innovation & Business, Human resources & Coaching โดย 9 ปีที่ผ่านมา HEC จัดอยู่ใน 1/10 ของสถาบันการฝึกอบรมทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก (Financial Times ranking)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2562