รับสมัครนักศึกษาหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ สอท ณ กรุงราบัต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต รับสมัครนักศึกษาหรือบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่ สอท ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก โดยมีขอบเขตการทำงาน สรุปประเด็นการเมือง/เศรษฐกิจ งานกงสุล อาทิ การรับคำร้องวีซ่า งานหนังสือเดินทาง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคนไทย และการแปลเอกสารราชการไทย/โมร็อกโก การประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานทูตฯ

เงินเดือน 5,100 ดีร์ฮามต่อเดือน มีที่พักและอาหาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกการเดินทางไป – กลับที่ทำงานและที่พัก (ค่าเดินทางและวีซ่าที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัคร) ระยะเวลาจ้างตั้งแต่เมษายน – กันยายน 2562 (6 เดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยในระดับดี

นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดและนำส่ง CV  ไปยังอีเมล  thaima@menara.ma

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
มีนาคม 2562