แบบสำรวจความพึงพอใจ (E Survey 2 / 2019)


ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแล ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2562 (ครั้งที่ 2) ขอความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแล ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ  ในการนี้ สนร. ได้นำส่งแบบสอบถามไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่าน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562  โดย ขอความร่วมมือจากทุกท่านดำเนินการภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

สนร. ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านในครั้งนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/ สิงหาคม  2562