แบบสำรวจความพึงพอใจ (E Survey 1/2019)


ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแล ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2562 (ครั้งที่ 1) ขอความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแล ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ

ในการนี้ สนร. ได้นำส่งแบบสอบถามไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่าน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562  โดย ขอความร่วมมือจากทุกท่านดำเนินการภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562

อนึ่ง สนร. ได้ปรับปรุงเว็ปไซต์โดยการเพิ่มแบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาในฝรั่งเศส-สวิส จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาไทยที่ศึกษาด้วยทุนอื่นๆ หรือส่วนตัว ต่อไปด้วย

สนร. ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านในครั้งนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/ มีนาคม 2562