การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนมกราคม – มีนาคม 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือน มกราคม – มีนาคม  2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

2.นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือนคือเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

สมาพันธรัฐสวิส
นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์ จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม  2561