การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนตุลาคม ธันวาคม 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือนคือเดือนตุลาคม ธันวาคม 2561

2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 2 เดือนคือเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 (ทั้งนี้ เนื่องจากในงวดเดือนกันยายน นทร. ได้รับโอนเงินเดือนตุลาคม 2561 ไปแล้ว)

สมาพันธรัฐสวิส

1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์  จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือนคือเดือนตุลาคม ธันวาคม 2561 และค่าประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ

2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน  จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนรวม 3 เดือนคือเดือนตุลาคม ธันวาคม 2561

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2561