แบบสำรวจความเห็น ปี 2561 ครั้งที่ 2 (E Survey 2/2018)

สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2561 (ครั้งที่ 2) ขอความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแล ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ

ในการนี้ สนร. จะนำส่งแบบสอบถามไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่าน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561  โดย ขอความร่วมมือจากทุกท่านดำเนินการภายในวันจันทร์ที่ 3  กันยายน 2561

สนร. ขอขอบคุณในความร่วมมือและโปรดกระจายข่าวต่อไปในกลุ่มเพื่อน นทร. ต่อไปด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/ สิงหาคม 2561