ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 จำนวน 26 ทุน

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 26 ทุน ในการนี้ ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนฯ สวทช (ศนวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561

สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar18

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม 2561

Bourse ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 61