การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) เข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ( ศูนย์สรรหาและเลือกสรร – ศสล.) ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในรูปแบบ Infograghic ตามหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

สนร. ฝรั่งเศสจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=2280

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม 2561