ปริญญาบัตร (Diplôme) สูญหายและการขอรับสำเนา

โดยปกติแล้วนักศึกษาจะเก็บเอกสารสำคัญประจำตัวทุกรายการไว้อย่างดีในที่ปลอดภัย แต่หากวันหนึ่งเอกสารนั้นสูญหาย ชำรุดฉีกขาด ถูกขโมย หรือเก็บรักษาอย่างดีจนลืมว่าอยู่ที่ใด จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้เอกสารสำคัญนั้นกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเอกสารนั้นเป็นใบปริญญาบัตรที่แสดงวุฒิการศึกษาของบุคคล

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะได้รับเอกสารรับรองสำเร็จการศึกษา (Attestation de réussite au diplôme) ก่อนเป็นลำดับแรก หลายคนจึงเดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่รอรับปริญญาบัตร (Diplôme) เนื่องจากต้องใช้เวลารอหลายเดือนหรือมากกว่านั้น โดยสถาบันจะนำส่งปริญญาบัตรไปให้นักศึกษาในภายหลัง   ซึ่งเป็นปริญญาบัตรแห่งชาติที่ออกให้โดยกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยและนวัตกรรม (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Innovation) หรือปริญญาบัตรที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษา จะมีฉบับจริงเพียงฉบับเดียวเท่านั้น และในกรณีที่ปริญญาบัตรฉบับดังกล่าวสูญหาย ชำรุด หรือถูกขโมย นักศึกษาก็สามารถขอรับปริญญาบัตรฉบับสำเนา (duplicata) ได้  โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  1. การติดต่อสถาบันที่ศึกษา นักศึกษาเขียนจดหมายหรืออีเมล์ถึงฝ่ายทะเบียนและวัดผลหรือฝ่ายเลขานุการ (Service de la scolarité) แจ้งเหตุผลความจำเป็นและเขียนหนังสือรับรอง (Déclaration sur l’honneur) โดยระบุรายละเอียดได้แก่ชื่อ- สกุล วันเกิด ที่อยู่ คณะหรือสาขาที่จบการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง / หลักฐานการแจ้งความ / หลักฐานจากบริษัทประกันภัย / เป็นต้น และหากมีสำเนาบัตรนักศึกษาหรือมีรายละเอียดอื่นๆ เช่น เลขที่ประจำตัวนักศึกษา ก็ควรแจ้งไว้ด้วยเพราะจะช่วยให้สืบค้นได้เร็วยิ่งขึ้น
  2. การดำเนินการ สถาบันบางแห่งสามารถดำเนินการตามคำขอของนักศึกษาได้ทันที แต่บางแห่งจะกำหนดช่วงเวลาดำเนินการไว้ หรือระบุว่าจะใช้เวลาหลายเดือน
  3. การจัดส่ง สถาบันจะจัดส่งปริญญาบัตรฉบับสำเนาไปยังภูมิลำเนาของนักศึกษา หรือให้นักศึกษาติดต่อรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
  4. ปริญญาบัตรฉบับสำเนาที่จะได้รับ จะปรากฎคำว่าสำเนา (Duplicata) แต่คงศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าเอกสารต้นฉบับ (ฉบับจริงที่ชำรุดหรือสูญหาย)

อ่านมาถึงตอนนี้ ปัญหาหนักใจเรื่องปริญญาบัตรสูญหายก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพียงแต่นักศึกษาควรเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 1 เดือน สำหรับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางราชการฝรั่งเศสได้มีบทความที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ สามารถอ่านเพิ่มเติมที่  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10492

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2561