การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนกรกฎาคม กันยายน 2561

2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
– นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
– นักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษาและศึกษาในปารีสและปริมณฑล จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่วนต่างของงวดรวม 2 เดือน คือเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2561

สมาพันธรัฐสวิส
1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์ จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม กันยายน 2561

2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนรวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม กันยายน 2561

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2561