การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Dijon

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเข้าร่วมฟังการบรรยายเปรียบเทียบระบบการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยนายณัฐวุฒิ คล้ายขำ นักเรียนทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานหลักสูตร ป. โท ปีที่ 2 สาขากฎหมายการคลังภาครัฐ ณ ศาลตรวจเงินแผ่นดินแคว้น Bourgogne – Franche Comté เมือง Dijon หลังการบรรยายดังกล่าว ได้มีการหารือเรื่องการฝึกงานของนักเรียนทุนฯ ในหน่วยราชการของฝรั่งเศส ซึ่งประธานศาลตรวจเงินแผ่นดินฯ   M. Pierre VAN  HERZELE  มีความพึงพอใจกับการทำงานของ นายณัฐวุฒิ เป็นอย่างมาก และทุกๆ ปีศาลตรวจเงินแผ่นดินฯ จะเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดสัญชาติให้เข้าฝึกงานที่ศาลตรวจเงินแผ่นดินฯ  ปีละ 3  ราย  จึงเป็นข่าวดีสำหรับนักศึกษาไทยที่สนใจหาประสบการณ์ด้านการคลังภาครัฐที่ศาลตรวจเงินแผ่นดินประจำแคว้นนี้

ในโอกาสเดียวกัน ได้เยี่ยมชมอาคารศูนย์ภาษา CIEF และมหาวิทยาลัย Bourgogne ที่ น.ส. ศุภัคษร มาแสวง นักเรียนทุน ป.เอก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และทำวิจัยเรื่องการเก็บรักษาปริมาณน้ำในอาหารสำเร็จรูป

เมือง Dijon เป็นเมืองหลวงของแคว้น Bourgogne ที่เรืองอำนาจทางการเมืองมากในอดีตจนถึงศตวรรษที่ 15 สถาปัตยกรรมของเมืองยังคงสะท้อนถึงความมั่งคั่งในยุคนั้น ปัจจุบัน Dijon จัดเป็นเมืองขนาดกลางที่มีประชากรประมาณ 240 000 กว่าคน โดยร้อยละ 34 ของประชากรเป็นนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาใน Campus มหาวิทยาลัย Dijon ที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่นไม่น้อย ในอนาคต Dijon มีแผนที่จะพัฒนาเป็นเมืองตัวอย่าง Smart City ด้านระบบสาธารณูปโภค เมืองแรกในฝรั่งเศส ภายในไตรมาสแรกของปี 2562

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2561