การประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Pont de Sèvres เลขที่  13 Grande rue 92310 Sèvres ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากสังกัดทุน ก.พ.  ทุน สกอ. และ ทุน ก.ต. โดยมีรองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก (นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม) อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นายอาทิตย์ วงษ์สง่า) และที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านกงสุล) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน์) มาพูดคุยให้ข้อคิดเพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในการเตรียมตัวกลับไปปฏิบัติงานในระบบราชการและในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากนักเรียนทุนรัฐบาล

โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความกรุณาจาก ท่านเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ  ในโอกาสนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุนรัฐบาลในการกลับไปทำงานว่า การเรียนเก่งกับการทำงานเก่งนั้นแตกต่างกัน การคิดเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และในการทำงานต้องไม่เลือกงาน เพราะงานทุกงานเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ แม้แต่งานที่คิดว่าไม่สำคัญ ก็เป็นงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จได้เช่นกัน

 

สำนักงานผุ้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2561