การตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เมือง Nancy เมือง Tours เมือง Le Havre และ เมือง Brest

ในระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2561 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเมืองมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ดังนี้

  1. วันที่ 15 มีนาคม 2561 เมือง Tours ซึ่งมีนายกฤษฎิ์ รัชชภูมิ ศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561 เมือง Nancy ซึ่งมี น.ส. นวพร เพิ่มสมบัติ ศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี-กระบวนการ
  3. วันที่ 23 มีนาคม 2561 เมือง Le Havre ซึ่งมีนายวรธิษณ์ วงศ์พัฒนาวุฒิ ศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา
  4. วันที่ 16 -17 เมษายน 2561 เมือง Brest ซึ่งมี น.ส. ณัฐธิดา เจือวงษ์ ศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวภาพ

โดย สนร. ได้ประชุมและพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการหาสถานที่ฝึกงานที่จะเริ่มมีขึ้นในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 รวมทั้งการวางแผนการศึกษาในระดับปริญญาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

  

ภาพซ้าย ผู้บริหารและครูของสถาบันภาษา CIEL   ภาพขวา  ผู้อำนวยการหอการค้าของเมือง Brest

ในโอกาสเดียวกันนี้ที่เมือง Brest สนร. ได้ประชุมหารือร่วมกับ Mme Dominique Château และคุณครู Anne Fournier-Perrot ณ สถาบันภาษา CIEL รวมทั้งได้เข้าพบผู้อำนวยการหอการค้าของเมือง Brest ซึ่งเป็นผู้บริหารสถาบันภาษา CIEL เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในการที่จะส่ง นทร. มาเรียนภาษาก่อนที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้น สนร. ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส. กัญญารัตน์ นิ่มตระกูล นทร.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโลจิสติกส์ จากมหาวิทยาลัย Le Havre และจะกลับไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2561