คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชม และ ประชุมร่วมกับ สนร. ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( มทร. ล้านนา) นำโดย ดร. เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์ และ น.ส. รุ่งอรุณ กันทวัง หัวหน้าสำนักงานงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบ อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย   เพื่อประชุมหารือเรื่องการจัดการดูแลการศึกษานักเรียนทุน มทร. ล้านนา ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. ฝรั่งเศส รวมทั้งความเป็นไปได้ในการส่งนักศึกษามาศึกษาในสาขาวิชาที่ฝรั่งเศสมีชื่อเสียงและตอบสนองต่อสาขาวิชาที่ มทร. ล้านนาเปิดสอนอยู่แล้วหรือจะเปิดสอนในอนาคต เช่น  การพัฒนาการปลูกพืชผักผลไม้เพื่อการส่งออก  การซ่อมบำรุงอากาศยาน  การครัวและการโรงแรม โดยเน้นทางด้านการศึกษาในหลักสูตรสายอาชีพเพื่อผลิตช่างเทคนิคป้อนตลาดแรงงานซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2561