การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในปารีสและปริมณฑล จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่วนต่างของงวด คือเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

สมาพันธรัฐสวิส
1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนรวม 3 เดือน คือเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2561