กิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2561

สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 4  เมษายน 2561
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) ที่สนใจเข้ารับราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน แนะนำขั้นตอน/วิธีการ และสิ่งที่จะได้รับในการทำงานต่างๆ ในอนาคต รวมทั้งรับสมัครและสัมภาษณ์งานด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้มาพบปะสังสรรค์และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะสมัครงานในวันดังกล่าว  ขอแนะนำให้เตรียมเอกสารส่วนตัวและเอกสารการศึกษา ดังนี้

  • ประวัติส่วนตัว (Resume)
  • สำเนา Transcript
  • สำเนาปริญญาบัตร
  • รูปถ่าย (ถ้ามี)อื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการสมัครงานดังกล่าว

นักเรียนที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Link แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Open Hearts Open Homes

สำหรับส่วนราชการ
สำหรับนักเรียนทุน ODOS
E-mail  : Rchata  Sirireang  (boy) / Email adress: Rchata.sr@ocsc.go.th
โทรศัพท์ 02-547-1430

QR Code

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2561