การตรวจเยี่ยม นทร. ณ สมาพันธรัฐสวิส (ตอนที่ 2)

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Geneva และ Lausanne ณ สมาพันธรัฐสวิส และ นทร. โครงการ 1อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4.3 ศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ เมือง Leysin, Bluche และ Le Bouveret

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะฯ ได้เดินทางไปยังเมือง Montreux และเมือง Aigle โดยได้มีการประชุม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่ศึกษา ณ สถาบัน Les Roches และสถาบัน César Ritz ทั้งหมดจำนวน 3 ราย ได้แก่  นายกิจศดา พรสกุลชาติ นายภัทรพล สุดชารี และ น.ส. พิศมัย สีสรร   นทร. ได้รายงานเกี่ยวกับการเรียน และสภาพความเป็นอยู่ให้คณะฯ ทราบ รวมทั้งยังได้พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน หลังจากที่ นทร. จะจบการศึกษาในไม่ช้านี้

นอกจากนั้น คณะฯ ได้พบและสนทนากับ Ms. Tanja Florenthal ผู้บริหารสถาบัน César Ritz และ Mr. Alain Muller, Culinary Arts Academy Program Manager เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำอาหารประเภทต่างๆ ของสถาบันอีกด้วย

สำนักงานผุ้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2561