การตรวจเยี่ยม นทร. ณ สมาพันธรัฐสวิส (ตอนที่ 1)

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Geneva และ Lausanne ณ สมาพันธรัฐสวิส และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  (รุ่นที่ 4.3)   ศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ เมือง Leysin, Bluche และ Le Bouveret

วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม นางสาวปฐมน แป้นเหลือ (ทุน ก.พ.) ศึกษา ป.โท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และ นางสาวพิชญ์นรี ไกรแก้ว ศึกษา ป. เอก สาขาเคมี (ทุน พสวท.) ที่ศึกษา ณ เมืองเจนีวา   จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังเมืองโลซานน์ ได้ประชุมร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (ก.วิทย์) นายธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ และนายณุกร เปลี่ยนปาน (พสวท.) และ พ.ต.ท. หญิง กรอุษา เตชบวรเกียรติ (ก.พ.) ซึ่งพาเข้าเยี่ยมชมห้องทดลอง  ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยโลซานน์ และ  สถาบัน EPFL ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์

สถาบันแห่งนี้ เป็นจุดกำเนิดของโรงเรียนนิติวิทยาศาสตร์แห่งแรกของโลก ในต้นศตวรรษที่ 20  ก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของผู้ที่เป็นช่างภาพตำรวจสมัยนั้น  ซึ่งคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาดังกล่าว  ที่สถาบันแห่งนี้จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพด้วย  ทั้งนี้ พ.ต.ท. หญิง กรอุษาฯ ได้ทำวิจัยเรื่อง  การพิสูจน์หมึกในเอกสาร ซึ่งมีเปิดสอนระดับปริญญาเอกในสาขานี้ ที่มหาวิทยาลัยโลซานน์แห่งเดียว เนื่องจาก สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ธนบัตรทุกสกุล เพราะหมึกที่ใช้พิมพ์ธนบัตรสกุลต่างๆ ผลิตโดยบริษัทสวิส 2 แห่งเท่านั้น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2561