แบบสอบถามความพึงพอใจ (E Survey 1/2018)

ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแล ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2561 (ครั้งที่ 1) ขอความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแล ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ

ในการนี้ สนร. จะนำส่งแบบสอบถาม (E survey 1/2018) ไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่าน ในวันที่ 7 มีนาคม 2561  โดย ขอความร่วมมือจากทุกท่านดำเนินการภายในวันจันทร์ที่ 12  มีนาคม 2561

สนร. ขอขอบคุณในความร่วมมือและโปรดกระจายข่าวต่อไปในกลุ่มเพื่อน นทร. ต่อไปด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/ มีนาคม 2561