การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป  จะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7   ในหัวข้อเรื่อง “Bridging Academic Research and Practical Implication : Knowledge Creation and Transferring”  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561  ณ กรุงบรัสเซลส์  ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  โดยขอให้  นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในทวีปยุโรป ที่จะเข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ นั้น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ พิจารณาแล้ว สนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาล ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในประเทศฝรั่งเศสหรือสวิตเซอร์แลนด์

2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว หรือกำลังศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก (Theme) ซึ่งผู้ที่อยู่ในกรณีหลังนี้ จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยยื่นคำขอเข้าร่วมประชุมพร้อมระบุเหตุผล ความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุม และประโยชน์ในเชิงวิชาการ ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษา

3. ให้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระดับการศึกษา โดยไม่นับรวมการเข้าประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตรซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดอยู่แล้ว

4.ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละรายการ ดังนี้
4.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 180.- ยูโร
4.2 ค่าที่พักห้องคู่ สำหรับคืนวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2561 คนละ 55.- ยูโร ต่อคน /คืน
4.3 ค่าเดินทางไป – กลับ โดยรถไฟชั้นประหยัด (ชั้น 2) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสมาพันธรัฐสวิสตามที่จ่ายจริงไม่เกินหรือเทียบเท่าอัตราต่อไปนี้

– นทร. ที่ศึกษาในซูริคและเจนีวา
290.- ฟรังค์สวิส
– นทร. ที่ศึกษาในเมืองอื่น
330.- ฟรังค์สวิส

4.4 ค่าเดินทางไป – กลับ โดยรถไฟชั้นประหยัด (ชั้น 2) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสตามที่จ่ายจริงไม่เกินหรือเทียบเท่าอัตราต่อไปนี้

– นทร. ที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล 110.- ยูโร
– นทร. ที่ศึกษาในต่างจังหวัด
325.- ยูโร

ในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบิน อนุมัติให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินหรือเทียบเท่าค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นประหยัดที่ระบุข้างต้นนี้รวมค่ารถรับส่งระหว่างตัวเมือง – สนามบินทั้งไปและกลับ

5. ให้นักเรียนทุนรัฐบาลจัดทำสรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมให้ สนร. เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 5 มีนาคม 2561