สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสำหรับการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยปลายปี 2018

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นาง Frédérique Vidal รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา แถลงถึงนโยบายทางการศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนปี 2018 ดังนี้

  •  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย และจะต้องให้การตอบรับ 3 คำตอบ ดังนี้ « รับ oui » « รับ หากผ่านการประเมิน oui si » « รอการตัดสิน en attente » สำหรับนักเรียน ที่อยู่ในรายชื่อที่ต้องรอการตัดสิน เอกสารผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดูจากคะแนนระดับมัธยมปลายและแผนการศึกษาในอนาคตของ นร. หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ จะเสนอวิชาศึกษาที่เหมาะสมให้นักเรียนต่อไป

หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่า การศึกษาที่ผ่านมา ไม่ตรงกับวิชาที่ต้องการศึกษา นักเรียนจะต้องเรียนเตรียมพื้นฐานก่อน 1 ปี

ในส่วนของการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมการเข้าสู่สถาบันการศึกษาชั้นสูง (Grandes Ecoles), สถาบันอุดมศึกษาทางเทคโนโลยี (IUT – Institut Universitaire de Technologie), BTS / การศึกษาปริญญาคู่ สถาบันฯ จะยังคงมีการคัดเลือกตามประวัติการศึกษาและความตั้งใจของนักเรียน ซึ่งการรับนักศึกษา จะจำกัดจำนวน

  • เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัย จะมีการยืดหยุ่นระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีอาจารย์ที่ดูแลความเหมาะสมเรื่องระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา เช่น นักศึกษาอาจจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี 3 ปี หรือ 4 ปี (จากหลักสูตรปกติ 3 ปี) โดยนักศึกษาจะสามารถหยุดพักการศึกษาได้ 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี (un semestre ou une année de césure) โดยนักศึกษาจะต้องมีโครงงานส่วนตัวที่เหมาะสมและเสนอกับทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษายังคงมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ โดยระยะเวลาทั้งหมดแล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาครบทั้งหมด 180 หน่วยกิต
  • ประการสุดท้าย คือ จะมีการยกเลิกระบบประกันสุขภาพนักเรียน Sécurité sociale étudiante โดยนักศึกษาจะไปเข้ากับระบบประกันสุขภาพฝรั่งเศส régime général de la sécurité sociale

ที่มา http://www.lemonde.fr/education/article/2017/10/30/entree-a-l-universite-ce-qui-va-changer-a-la-rentree-2018_5207688_1473685.html

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12143

crédit photo @ PIERRE ANDRIEU / AFP http://www.europe1.fr/societe/rentree-universitaire-plus-de-65000-etudiants-supplementaires-2515645