การปรับหลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์
การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงใหม่และยกเลิกหลักเกฑณ์วิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  (โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าสู่ระบบราชการมากขึ้น และส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรมยิ่งขึ้น  รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. (ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / กุมภาพันธ์ 2561