ผู้แทนจากสถาบัน Institut de Touraine เยี่ยม สนร. ฝรั่งเศส


เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันภาษา Institut de Touraine  เมือง Tours  นำโดยผู้อำนวยการ (Monsieur TISSOT) และผู้อำนวยการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  (Monsieur PELTREAU)  ที่ได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  เพื่อพบกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. การศึกษา เพื่อแนะนำผู้อำนวยการด้านหลักสูตรคนใหม่ของสถาบันฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯ และ สนร. ฝรั่งเศส

อทศ. ณ กรุงปารีส (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) และ จนท. ได้ให้การต้อนรับ โดยมีการพูดคุยกับสถาบันฯ เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศอื่น ทั้งในภาคพื้นยุโรปและประเทศฝรั่งเศส  โดยในอดีตที่ผ่านมา  สนร. ได้จัดส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สถาบันภาษา Touraine อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เนื่องด้วยสถาบัน Touraine เป็นสถาบันภาษาแห่งหนึ่ง ที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในประเทศฝรั่งเศสและนานาชาติ และยังให้ความดูแลนักเรียนไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / กุมภาพันธ์