การนำส่งสิ่งของไปยังประเทศไทยโดยทางเครื่องบิน

สนร. ฝรั่งเศส ขอแนะนำเรื่องการนำส่งสิ่งของไปยังประเทศไทยโดยทางเครื่องบิน ดังนี้

การจัดทำกล่อง
1. การทำกล่องสัมภาระ ควรแยกกล่องตามประเภทสิ่งของโดยใช้กล่องขนาดกลาง  ไม่ควรใส่ของรวมกันจนกล่องรับน้ำหนักไม่ไหว การแบ่งหลายกล่องเพื่อการยกที่สะดวกกว่า และควรทำรายการสิ่งของแต่ละกล่องทันที  เมื่อปิดกล่องแล้ว ปิดหมายเลขทุกกล่องโดยระบุจำนวนทั้งหมด เช่น 1/10
2. การติดป้ายชื่อ-ที่อยู่ผู้รับและผู้ส่ง ควรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ด้วย จะช่วยในการติดตามหากเกิดพลัดหลง
3. การทำรายการสิ่งของ ควรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในทำงานของ จนท. ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่จะตรวจสอบตามระเบียบ

การนำส่ง
1. การบริการมี 2 ประเภท คือ
แบบที่ 1 การนำสิ่งของไปมอบยังบริษัทผู้แทนนำส่ง  บริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ในสนามบิน CDG Paris – Cargo
แบบที่ 2 บริษัทมีบริการรับสิ่งของจากที่พักและส่งต่อจนถึงปลายทาง ( Door to door)
2. การกรอกแบบฟอร์มแสดงรายการสิ่งของ ผู้ส่งจะต้องยืนยันไม่มีสิ่งของต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย
3. ค่าจัดส่ง บริษัทจะคิดราคาเป็นกิโลกรัม อาทิ น้ำหนักเบื้องต้น 0-45 กก. ราคา 390 ยูโร  จากนั้น 46-100 กก 455   ยูโร  โดยราคาต่อกิโลกรัมจะถูกลงเมื่อมีสิ่งของจำนวนมาก  นอกจากค่าสิ่งของแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าประกันสิ่งของ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าธรรมเนียมดำเนินการ กรณีที่กล่องมีขนาดใหญ่มาก จนไม่สามารถผ่านเครื่องเอ็กเรย์ได้ หรือ มีสิ่งของต้องตรวจสอบเพิ่มโดยสุนัขดมกลิ่น ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก
4. การนำส่งสิ่งของ บริษัทสามารถนำส่งล่วงหน้าได้ หรือจะเป็นหลังจากวันที่เดินทางก็ได้  บริษัทจะออกเอกสาร (Airway bill / Freight forwarder) ให้เพื่อนำไปติดต่อรับสิ่งของต่อไป

ข้อควรระวัง ตรวจเอกสารของบริษัทอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อผู้รับต้องตรงตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนที่ใช้แสดงเมื่อไปรับสิ่งของ

การรับสิ่งของ
เมื่อสิ่งของถูกจัดส่งถึงประเทศไทยแล้ว สามารถติดต่อรับได้ที่ สำนักงานฝ่ายสินค้าของการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – คลังสินค้า Cargo ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ปลายทางตามระเบียบการศุลกากร  หาก จนท.ศุลกากรตรวจพบว่ามีสัมภาระที่จะต้องเสียภาษีนำเข้า อาทิ เครื่องดื่มเกิน 1 ลิตร หรือบุหรี่เกินจากที่ศุลกากรอนุญาต เครื่องไฟฟ้าที่เพิ่งซื้อ ทั้งนี้ศุลกากรจะเก็บสิ่งของไว้เพียง 2 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นจะคิดค่าเก็บรักษา

เนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ  สนร. จึงขอยกตัวอย่างบริษัทที่ทำงานกับสายการบินไทยเพื่อพิจารณาโดยที่ สนร.   มิได้มีผลประโยชน์ใดเกี่ยวข้อง  ท้ายนี้ ขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับบริษัทหลายๆ แห่ง เพื่อเปรียบเทียบราคาและบริการ