การตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Clermont Ferrand – Vichy – Grenoble และ Lyon

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่  13-15 ธันวาคม 2560 ดังนี้

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 การตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  (รุ่น 4) ที่กำลังศึกษา ณ เมือง Clermont Ferrand

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Clermont Ferrand  โดยมีรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาชีวภาพ  (Mme. Agathe Gelot – LAFFITTE) ให้การต้อนรับ  ซึ่งในปัจจุบันมี นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 4) (นางสาวสุภคกุล สงวนสุข) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ภาควิชาชีวภาพ (Génie Biologique – option Analyses Biologiques et Biochimiques)

 

หัวหน้าภาควิชาฯ ได้รายงานผลการเรียนของ นทร. และชื่นชมว่า นทร.มีความตั้งใจเรียนและมีพัฒนาการทางด้านการศึกษา  ในโอกาสดังกล่าว อทศ. ณ กรุงปารีส ได้ขอบคุณสถาบันฯ ที่ได้ให้การดูแล นทร.  อย่างใกล้ชิด

จากนั้นคณะฯ ได้พบปะกับ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3)  นายนพดล ศรีคง ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท (ด้วยทุนส่วนตัว) ณ  สถาบัน Polytech  Clermont –Ferrand  ซึ่งเป็น 1 ใน 13 ของโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูงในเครือ Polytech ในประเทศฝรั่งเศส โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานและความก้าวหน้าหลังจากจบการศึกษาของ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน   ทั้งนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องพักของนางสาวสุภคกุลฯ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสถานศึกษาด้วย

วันที่ 14 ธันวาคม 2560  คณะฯ ได้เดินทางไปยังเมือง Vichy  เพื่อเยี่ยมชมกระชับความสัมพันธ์กับ สถาบันภาษา Cavilam  ที่ นายวีรพันธ์ แซ่ด่าน นทร. ก.วิทย์ ศึกษาอยู่  โดยมี  M. Olivier Ortiz และ Mme Marion Villiers จากฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันฯ  ให้การต้อนรับอย่างดี  หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังเมือง Grenoble พบกับ นทร.  1 อำเภอ 1 ทุน ( น.ส.  กัณฐิกา พัดพรม และ นายเทพรินทร์ กลิ่นแย้ม ) และ นทร. ก.วิทย์ 2 ราย (นายมาโนช นำฟู และ นายฐณพล วงษ์ทองเหลือง)  ซึ่งทุกคนศึกษาในสาขาวิศวกรรม

 
การเยี่ยม สถาบัน Cavilam และ นทร. ศึกษา ณ เมือง Vichy


นทร. ศึกษา ณ เมือง Grenoble

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ปิดท้ายการเยี่ยม นทร. ที่เมือง Lyon  ซึ่งมี น.ส. ศุภมน พีรพรพิศาล ทุน ก.พ.  และ  น.ส. กฤษฎี เทศประพีป์  ทุน พสวท.  พาชมมหาวิทยาลัย Lyon 2 และ เยี่ยมชมห้องทดลองสถาบัน INSA Lyon ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ชั้นแนวหน้าของฝรั่งเศส


เยี่ยมชม ห้องทดลอง สถาบัน INSA Lyon และ นทร. ศึกษา ณ เมือง Lyon

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /  ธันวาคม 2560