การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือน มกราคม – มีนาคม  2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในปารีสและปริมณฑล จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่วนต่างของงวด คือเดือนมกราคม – มีนาคม  2561

สมาพันธรัฐสวิส
1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน   คือเดือนมกราคม – มีนาคม 2561
2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนรวม 3 เดือน คือเดือนมกราคม – มีนาคม  2561

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม  2560