ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ เมือง Tours

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ เมือง Tours  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะฯ ได้เดินทางจากปารีสมายังเมือง Tours โดยได้เยี่ยมชมภาควิชา Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), Institut Universitaire de Technologie de Tours โดย น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับนาย Yves RAINGEAUD ผู้อำนวยการสถาบัน Institut Universitaire de Technologie de Tours และนาย Frédéric CAYREL หัวหน้าภาควิชา GEII และนาง Sylvie AUBERT อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งได้มีการพูดคุยเพื่อหารือในราย ละเอียดเกี่ยวกับแผนการเรียนต่อของนักเรียนทุน หลังจากนั้นได้นำคณะฯ เยี่ยมชมสถาบันฯ ในส่วนของห้องฝึกปฏิบัติการของนักเรียน

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ประชุมร่วมกับนักเรียนทุน จำนวน 2 ราย คือ 1) นายกฤษฏิ์ รัชชภูมิ ทุน (ม.เทคโนโลยีราชมงคล) พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชา GEII สถาบัน IUT Tours และ 2) นางสาววิริญจน์ หุตะสังกาศ นทร. (สกอ.) กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกปีที่ 2 สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย François Rabelais de Tours โดย นทร. ได้รายงานเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่ รวมทั้งได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติระหว่างการศึกษาของนักเรียนทุน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
พฤศจิกายน 2560