ตรวจเยี่ยมนักเรียน และร่วมการประชุมประจำปี ของ สนทฝ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน (ม.เทคโนโลยีราชมงคล)  ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่ศึกษา ณ เมือง Nancy และ Strasbourg และร่วมงานการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เมือง Strasbourg

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Nancy และได้ตรวจเยี่ยมนักเรียน 1 ราย คือ น.ส.นวพร เพิ่มสมบัติ นักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี – เคมีกระบวนการ จากนั้นได้ไปเยี่ยมหอพักของนักเรียน และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากเมือง Nancy ถึงเมือง Strasbourg โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. สนร. ได้จัดประชุม นทร. (นทร. สังกัดทุนตามความต้องการภาครัฐ และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รวม 22 ราย) เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเรียน จากนั้น สนร. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ

 

 


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ภาคเช้า
สนร. ฝรั่งเศส  เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2560  ของ  สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส  ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมี   เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส   (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายในหัวข้อ  “ก้าวใหม่ก้าวไกลกับ Thailand 4.0” และ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส   (นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ)  บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย” จากนั้น คณะฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน

ภาคบ่าย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และคณะจาก สนร. ฝรั่งเศส เดินทางไปยังสถานีรถไฟ Strasbourg เพื่อกลับกรุงปารีสต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2560