ตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Le Havre

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน (ม.ราชมงคล) ทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษา ณ เมือง Le Havre เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560

คณะฯ ได้เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Le Havre โดยนางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับนาย Luc VERDURE หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Génie Civil et Construction Durable) โดยได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติของสถาบันฯ รวมทั้งได้มีการประชุมนักเรียนจำนวน 2 ราย คือนายวรธิษณ์ วงศ์พัฒนาวุฒิ นักเรียน (ม.ราชมงคล) ทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Génie Civil et Construction Durable) สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Le Havre (Institut Universitaire de Technologie du Havre) และนางสาวกันยารัตน์ นิ่มตระกูล นักเรียนทุนกระทรวง วิทยาศาสตร์ ศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 5 สาขาการจัดการการขนส่ง มหาวิทยาลัย du Havre จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมหอพักนักเรียน และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2560