การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด เดือนตุลาคม ธันวาคม 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือนคือเดือนตุลาคม ธันวาคม 2560
2. นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่น 3 และรุ่น 4 ซึ่งศึกษาในปารีสและปริมณฑล จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนต่างของงวดตุลาคม ธันวาคม 2560

สมาพันธรัฐสวิส

1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือนคือตุลาคม ธันวาคม 2560 และค่าประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ
2. นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่น 4 จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวม 3 เดือนคือตุลาคม ธันวาคม 2560


นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2560