การเยี่ยมชมภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย Pierre et Marie Curie

เช้าวันที่ 20 กันยายน 2560 นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงปารีส  ได้เยี่ยมชมภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย Pierre et Marie Curie โดยได้เข้าพบและสนทนากับนาย  Yves Guldner อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน ของภาควิชา และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติของสถาบัน

คณะฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญนันท์ ภูผาจง นักเรียนทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัย Pierre et Marie Curie ในโอกาสเดียวกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2560