กิจกรรม สนทฝ. ปี 2560 “ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0”

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ตามที่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ (ส.น.ท.ฝ.) จะจัดการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองสตราสบูกส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นั้น

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  โดยให้เบิกค่าลงทะเบียนรายละ 100 ยูโร และค่าเดินทางไป-กลับ ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลของนักเรียน

หมายเหตุ
1. ค่าพาหนะในการเดินทางไป – กลับ จากเมืองที่ศึกษาถึงสถานที่จัดประชุม โดยรถไฟชั้นประหยัด (ชั้น 2) ตามที่จ่ายจริง
2. นทร. ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. ฝรั่งเศส ให้ดำเนินการเบิกจ่ายผ่าน สนร. ตามระเบียบปฏิบัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 14 กันยายน 2560