งาน International Conference UNSDGs 2017

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องงาน International Conference UNSDGs 2017 ซึ่งเป็นโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  (The 2nd International Conference Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals – UNSDGs 2017) กำหนดปิดรับผลงานวิจัยวันที่ 30 กันยายน 2560  นั้น

สนร. ฝรั่งเศส จึงขอประกาศข่าวดังกล่าวสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สนใจ นำเสนอผลงานวิจัย ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

 

Call for Papers – UNSDGs 2017

Nakhon Pathom Rajabhat University and the Interdisciplinary Network of the Royal Society of Thailand under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn will organize the 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017). The conference covers various topics related to the theme of fostering innovation and excellence in multidisciplinary approaches on UN sustainable development goals. The conference will take place on December 28-29, 2017 at the Hotel Windsor Suites & Convention in Bangkok, Thailand.

The authors are invited to submit research papers to the UNSDGs 2017 conference. Accepted papers will be published either in the online proceedings or in the Journal of Thai Interdisciplinary Research (for selected papers). The journal is currently indexed in Tier 1 of the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI), in the ASEAN Citation Index (ACI),  and in the Google Scholar (http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir). The call for papers is now open until September 30th, 2017. Additional information about the conference can be obtained at the website http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017.