ประชุม นทร. โอดอส สวิตฯ (รุ่น3-4)

        

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา นทร. ที่กำลังศึกษาในสมาพันธรัฐสวิส (18 ราย) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรม Best Western – Belle Vue เมือง Lugano สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทร. ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเข้าใจวิธีการทำงานของวิชาการโรงแรมในภาพรวม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่ง นทร. ได้เดินทางมาถึงเมืองที่จัดประชุมในเย็นวันที่ 28 สิงหาคม 2558

 

 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก อัครราชทูตที่ปรึกษา (นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์) เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาทแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ซึ่งมีภารกิจเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมือง Altstetten จึงไม่สามารถมาเป็นประธานเปิดงานได้ อีกทั้งได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา (นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร) เป็นผู้แทนจาก สอท เบิร์นเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

อทป. ทวีเกียรติ ได้แจ้ง นทร. ทราบว่า เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ฝากแสดงความยินดีในโอกาสที่ นทร. ใกล้จะสำเร็จการศึกษา จากนั้น อทป. ทวีเกียรติ ได้กล่าวว่า นทร. เป็นความภูมิใจของครอบครัว ของภูมิลำเนาและประเทศไทย ดังนั้น ทุกภาคส่วนล้วนคาดหวังว่า เมื่อ นทร. สำเร็จการศึกษาก็จะกลับไปช่วยพัฒนาประเทศไทยต่อไป ซึ่งงานด้านการบริการ ในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวของไทยนั้น ยังคงทำรายได้ให้กับประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME)

สำหรับที่ปรึกษาฯ ใจไทย ได้กล่าวให้แง่คิดในฐานะที่เป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาล ขอให้ นทร. ตะหนักในโอกาสของการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ความสวยงามน่าอยู่ และมีธุรกิจการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเหมือนกับประเทศไทย จึงขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ เพื่อนำกลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป

หลังจากนั้นผู้แทนจาก สอท ณ กรุงเบิร์น ทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ นทร.

ช่วงกิจกรรม นทร. ร่วมทำกิจกรรมในภาคเช้าและภาคบ่าย โดยเจ้าหน้าที่ได้ตอบคำถามของ นทร. ในเรื่องระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากปิดการประชุม สนร. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อค่ำแก่ นทร.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2558