ตรวจเยี่ยม นทร เมือง Le Mans

  

 

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สนร. ฝรั่งเศส นำโดย อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเมือง Le Mans ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา IUT Le Mans ซึ่งประกอบไปด้วย นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3) ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 6 ราย และ นทร. รุ่นที่ 4 กำลังศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและวิชาการ จำนวน 8 ราย และนักเรียน ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 8 ราย ซึ่งกำลังเรียนเตรียมความพร้อมภาษาและวิชาการเช่นกัน

 

สนร. ได้สอบถามเรื่องความก้าวหน้าการเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนหรือในชีวิตประจำวัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงสอบ อทศ ณ กรุงปารีส ได้ให้กำลังใจและขอให้เตรียมตัวให้พร้อม และอวยพรให้ นร ประสบความสำเร็จ ในโอกาสนี้ ยังได้พบกับนักเรียนทุน ก. วิทย์ 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิจัยปริญญาเอกปีที่ 1 ณ Université du Maine เมือง Le Mans ด้วย

  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศ