ตรวจเยี่ยม นทร. เมือง Tours

 


ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ได้เดินทางไปเยี่ยม นักเรียนทุนรัฐบาลจำนวน 6 ราย ณ เมือง Tours โดยมี นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน กำลังศึกษาระดับเตรียมภาษา 2 รายที่อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน และอีก 3 ราย กำลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในเดือนกันยายน 2558 ซึ่ง สนร ได้จัดให้ไปศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม ณ สถาบันภาษา TOURAINE เมือง Tours ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ ยังได้พบกับนักเรียนทุน ก. วิทย์ (ปริญญาเอก) 1 ราย

 

สนร. ได้ประชุม นทร. เพื่อติดตามการเรียนและความเป็นอยู่ โดยให้คำแนะนำในเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการเรียน ในปีการศึกษา 2015-16 การอยู่ในความดูแลร่วมขององค์กร CampusFrance ในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลต่างชาติ (Boursiers du Gouvernement Etranger –B.G.E) และ กฎระเบียบในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล รวมทั้งตอบข้อซักถามของ นทร. ในเรื่องต่างๆ

สนร ได้แจ้งให้ นทร ระมัดระวังเรื่องต่างๆ อาทิ การลักขโมยของมิจฉาชีพในการเดินทางทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน มิจฉาชีพที่อยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆ การย้ายออกและเข้าหอพักรวมทั้งการเคารพกฏระเบียบหอพัก นอกจากนี้ สนร. ยังได้ พบกับ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 2) ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศส (CampusFrance) ในระดับปริญญาโท ซึ่งให้ข้อมูลใน เรื่องขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เพื่อรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศสในประเทศไทยด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2558