ตรวจเยี่ยม นทร. เมือง Toulouse – Agen

 ในระหว่างวันที่ 16- 17 มิถุนายน 2558 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลจำนวน 7 ราย ที่กำลังศึกษา ณ เมือง Toulouse และ เมือง Agen ซึ่งเป็น นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3) กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี 3 ราย และเป็น นทร. ตามความต้องการภาครัฐ ระดับปริญญาเอก 4 ราย (ก. วิทย์ 3 ราย และ กพ. 1 ราย)

สนร. ได้ประชุม นทร. เพื่อติดตามการเรียนและความเป็นอยู่ ได้ชี้แจงเรื่องการเป็นนักเรียนในความดูแลร่วมขององค์กร CampusFrance ในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลต่างชาติ (Boursiers du Gouvernement Etranger –B.G.E) กฎระเบียบในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล รวมทั้งตอบข้อซักถามของ นทร. ในเรื่องต่างๆ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2558