การเยี่ยม นทร. และผู้บริหารสถาบันศึกษา ในสวิสฯ

ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1อำเภอ 1ทุน (รุ่น 3 และรุ่น 4.3) ศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ สมาพันธรัฐสวิส

 

 
ภาพซ้าย
 : ผู้บริหารกลุ่ม SEG และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ณ สถาบัน HIM // ภาพขวา : ผู้อำนวยการ Mr. Clive Taylor director Les Roches

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจาก Paris ถึงเมือง Montreux และเยี่ยมชมสถาบัน Hotel Institute Montreux ซึ่งเป็นสถาบันที่ นทร. รุ่น 4.3 ศึกษาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดย นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงปารีสได้เข้าพบและสนทนากับ Mr. Florent Rondez Chief Executive Officer Swiss Education Group และ Ms. Judith Campbell Programme Leader English Foundation Programme โดย Mr. Rondez และ Mrs. Campbell ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมสถาบัน

หลังจากนั้น ได้มีการประชุม นทร. สถาบัน César Ritz จำนวน 4 รายและ นทร. สถาบัน Les Roches 1 ราย นทร. รายงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในหอพักและการศึกษา นทร. ได้เล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานตามข้อบังคับหลักสูตร สนร. ได้ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตน กรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการฝึกงาน

 

ภาพซ้าย : คณะจากสถาบัน Les Roches และ นทร. // ภาพขวา : นทร.Cesar Ritz และ Les Roches

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน Les Roches และเข้าพบและสนทนาร่วมกับ Mr. Clive Taylor Campus Director และ Mr. Jeremy Hutchinson Director of Academic Affairs โดย Mrs. Glenda Nardi Giannetto Australasia ผู้ประสานและดูแล นร. เอเซีย ได้พาคณะเยี่ยมชมสถาบัน คณะฯ ได้เยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ณ สถาบัน Les Roches จากนั้น สนร. จัดประชุม นทร. สถาบัน Les Roches และสถาบัน Cesar Ritz รวม 7 รายที่เมือง Aigle นทร. รายงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในหอพักและการศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องผู้บริหารสถาบัน IMI และ นทร.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ภาคเช้า คณะฯ เดินทางไปเมือง Luzern

ภาคบ่าย คณะฯ เดินทางไปสถาบัน IMI University Centre และเข้าพบและสนทนาร่วมกับ Mr. Heinz Charles Bürki President and Chairman of the Board of Directors, Mr. Mark Petrig Chief Executive Officer, Mr. Ferry Firmansyah Member of the Board of Directors และ Mr. Theodore Benetatos Professor of Tourism Planning และเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ณ สถาบัน จากนั้น สนร. จัดประชุม นทร. สถาบัน โดย นทร. รายงานถึงเรื่องการศึกษาและประสบการณ์การฝึกงานรวมถึงการวางแผนการสำหรับอนาคต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ภาคเช้า คณะฯ เดินทางไปเมือง Zurich เพื่อเยี่ยม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิสและภาคบ่าย คณะฯ เดินทางจากเมือง Zurich เพื่อกลับกรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2558