สำนักงาน ก.พ. ( ศกศ ) ตรวจเยี่ยม นทร. โอดอส ฝศ.

เมื่อวันที่ 8-12 กันยายน 2557 สำนักงาน ก.พ. โดย นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาและบริหารความรู้ในต่างประเทศ (ศกศ.) และคณะ ได้เดินทางมาสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1ทุน ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2557-58 ดังนี้

  

วันที่ 8 กันยายน 2557 คณะฯ เดินทางถึงสนามบิน CDG กรุงปารีส และออกเดินทางต่อไปยังเมือง Tours เพื่อเยี่ยม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4.2 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันภาษา Touraine ในการนี้ M. Christophe TISSOT ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ และมีอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนนานาชาตินำชมสถาบัน จากนั้นคณะฯเดินทางกลับกรุงปารีสเข้าที่พัก
ภาพบนซ้ายและขวา สถาบัน TOURAINE เมือง TOURS ตรวจเยี่ยม นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 4.2

 

   

ภาพซ้าย นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ศึกษา ณ IUT- Bourges
ภาพขวา นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ศึกษา ณ IUT- Limoges

วันที่ 9 กันยายน 2557 ในภาคเช้า คณะฯ เดินทางออกจากรุงปารีสไปยังเมือง Limoges เพื่อประชุม นทร. ที่กำลังศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษาIUT -Limoges. จำนวน 3 ราย (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 ราย และปีที่ 1 จำนวน 2 ราย) หลังจากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล -GMP และ คอมพิวเตอร์ – Informatiques โดยมี M. Laurent BOURDIER และ Mme. Anne BERJON อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนนานาชาติและนักเรียนไทย คอยให้การต้อนรับและนำชมสถาบัน ในการนี้คณะฯ ได้มอบของที่ระลึกและขอบคุณทางสถาบันที่ได้ให้การดูแล นทร. เป็นอย่างดี

ในภาคบ่าย คณะฯ เดินทางออกจากเมือง Limoges ไปยังเมือง Bourges. เพื่อประชุม นทร. ที่กำลังศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา IUT Bourges จำนวน 3 ราย (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 ราย และปีที่ 1 จำนวน 2 ราย) จากนั้นได้พักค้างคืนที่เมืองดังกล่าว

  

ภาพซ้าย นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ศึกษา ณ ณ IUT- Nancy  ภาพขวา นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ศึกษา ณ IUT-Le Mans

วันที่ 10 กันยายน 2557 คณะฯ เดินทางออกจากเมือง Bourges ไปยังเมือง Le mans เพื่อประชุม นทร. ที่กำลังศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา IUT Le mans . จำนวน 8 ราย ( กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 ราย และปีที่ 1 จำนวน 5 ราย) หลังจากนั้นคณะฯ เดินทางกลับกรุงปารีส

วันที่ 11 กันยายน 2557 ผอ. ศกศ และ อทศ. ณ กรุงปารีส ( นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) นำคณะฯ เดินทางออกจากกรุงปารีส ไปยังเมือง Nancy เพื่อประชุม นทร. ที่กำลังศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา IUT Nancy จำนวน 3 ราย ( กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 ราย และปีที่ 1 จำนวน 1 ราย) จากนั้นคณะฯ เดินทางกลับกรุงปารีส

 

นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ศึกษา ณ โรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 12 กันยายน 2557 คณะฯ เดินทางออกจากกรุงปารีส ไปยังเมือง St. Quentin en Yvelines. เพื่อเยี่ยมชม โรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว Lycée du Tourisme et Hôtellerie de St. Quentin en Yvelines โดยมี M. Bernard TROY ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ 2 ท่าน นำชมสถาบันและห้องปฏิบัติการ คณะฯมอบของที่ระลึกและขอบคุณที่ได้มีความร่วมมือรับ นทร. โครงการฯ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 หลังจากนั้นจึงประชุม นทร. ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนการโรงแรมจำนวน 2 ราย ( กำลังศึกษาหลักสูตร BTS ชั้นเตรียมความพร้อม – Mise à Niveau / MAN )

 

วันที่ 13 กันยายน 2557 คณะฯ เดินทางไปยังสนามบิน CDG กรุงปารีส เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2557