2555 : อท ณ กรุงลอนดอนเยี่ยม นทร. ปารีส-ปริมณฑล


 

ในโอกาสการเดินทางมาปฏิบัติราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศสของอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน – อท ณ กรุงลอนดอน (ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) เพื่อเยี่ยมชมสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – อทศ ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) จึงได้เชิญ นทร. ศึกษาในกรุงปารีส และ ปริมณฑล มาพบเพื่อรายงานความเป็นอยู่ และ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มี นทร. สามารถมาร่วมงานได้ รวม 12 คน

อท. ณ กรุงลอนดอน ได้กล่าวถึงกิจกรรมเช่นนี้ที่ สนร. อังกฤษ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้ นทร. ได้พบปะ พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ อท. ณ กรุงลอนดอน ได้เล่าถึงมุมมอง และแนวคิดการเลือกอาชีพ « รับราชการ » ของบุคคลต่างๆ และได้ให้แนวความคิด เรื่องการปฎิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษาด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2555