2554 : เยี่ยม นทร. ศึกษาในเขตเมือง Marseille

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 อทศ ณ กรุงปารีส และ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษาในเขตเมือง Marseille และ Aix en Provence โดยให้ นทร. เดินทางมายังเมือง Marseille และ สนร. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

 สนร ประชุม นทร. 9 ราย ณ ห้องเรียนคณะ Economie et Gestion มหาวิทยาลัย Marseille 2 ซึ่งประกอบด้วยทุนรัฐบาลตามความต้องการภาครัฐและหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ราย – ปริญญาโท 3 ราย ( โดย 2 รายศึกษาทุนส่วนตัว) และปริญญาเอก 2 ราย ( โดย 1 รายทุนรัฐบาลฝรั่งเศส) นทร. รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ หลังจากนั้น นทร. นำคณะเยี่ยมชมเมืองเก่า ท่าเรือ และ วิหารประจำเมือง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2554