2554 : สำนักงาน ก.พ. และ สนร ฝรั่งเศสเยี่ยม นทร สวิสฯ


วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 อทศ ณ กรุงปารีส ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงาน กพ . ประกอบด้วยนางรัตนา อุบลสิงห์ – ผอ. ศูนย์การจัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ / น.ส. สุภร ปุริสังคหะ -นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ น.ส.เหมวดี บรรเทา -นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ซึ่งเดินทางมายังสมาพันธ์สวิตฯ เพื่อเยี่ยมชมสถาบันการโรงแรม

  

ภาคเช้า คณะฯ ได้เยี่ยมชมสถาบันการโรงแรม HIM Hotel Institute Montreux เมือง Montreux โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถาบัน ในโอกาสนี้ คณะฯ เข้าพบนาย John Daly Academic Dean เพื่อรับฟังคำชี้แจงหลักสูตรของสถาบัน HIM

ภาคบ่าย คณะฯเข้าเยี่ยมชมสถาบันการโรงแรม César Ritz Bouveret ในภาคค่ำ คณะฯ ร่วมรับประทานอาหารกับ น.ส. ณัฐภัทร พูลสาริกิจ นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 2) ซึ่งกำลังฝึกงานภาคสมัครใจ หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการโรงแรม César Ritz Bouveret ในโอกาสนี้ นทร. ได้หารือเรื่องเตรียมวางแผนชีวิตการทำงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษาต่อไป

 
 ภาพซ้ายมือ ผอ. ศกศ, จนท กพ. และ อทศ. ณ กรุงปารีส เยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการโรงแรม Les Roches สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 6 พฤษภาคม

ภาพขวามือ ในวันรุ่งขึ้น คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม ข้าราชการ, นทร ( สังกัดความต้องการภาครัฐ ) ,นร. ในความดูแล และ นร ทุนส่วนตัว ณ เมืองโลซานน์และเมืองใกล้เคียง เพื่อติดตามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองที่ศึกษา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2554