2554 : ODOS Swiss สำเร็จการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 อทศ. ณ กรุงปารีส ได้รับเชิญจากสถาบันการโรงแรม Les Roches สมาพันธรัฐสวิส เดินทางไปร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 6 คน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2554 นี้ ซึ่งประกอบด้วย นายอนุกูล โตมร / น.ส.ศิลาภรณ์ แซ่เจียม / น.ส.สาลินี เขียวมะดัน / น.ส.อาทิตยา รื่นสำราญ / น.ส.จริยา หล้ากันหา และนายคุณาวุฒิ แปลนดี สนร.ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุนคนด้วย

สำนักงานผุ้ดุแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2554